โรงเรียนผาณิตวิทยา
55/5 หมู่ 1  ตำบลบางกรูด  อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บริหารงานบุคคล
ใบลาครู Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 93656
บริหารงบประมาณ
แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 93653
บริหารทั่วไป
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 93652
อื่นๆ
คำสั่งปฏิบัติราชการปีการศึกษา 2563 93656
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 93679